Park Boeun_CLASS:y
Park Boeun_CLASS:y
Park Boeun_CLASS:y
Park Boeun_CLASS:yPark Boeun클라씨
Park Boeun_CLASS:ycommunity
PrincessBoeun
05/21/2024 8:54:23 AM
https://youtu.be/29Q5M8oLoFY?si=OFVXH60ydTGNEeCZ
Vote
Comment
Share
issme
05/21/2024 6:26:04 AM
BANNER 1 ㅣ 출처 예솜 님

안녕하세요 예전에 클라씨 단체컴과 명형서컴을 관리했던
이즈입니다 오랜만에 돌아왔는데 배너가 없어서
가능할때까지만 배너를 올려보려고 합니다 ☺️❤️
ㄴ 헤헤 기억하시는분이 있으실지는 모르겠어요ㅎ
커뮤 입성부터 데뷔 1주년때까지 관리했습니다🔥

https://youtu.be/fWshmcF576c?feature=shared
Vote
Comment
Share
issme
05/21/2024 6:25:54 AM
BANNER 2 ㅣ 출처 예솜 님

https://youtu.be/fWshmcF576c?feature=shared
Vote
Comment
Share
issme
05/21/2024 6:25:43 AM
BANNER 3 ㅣ 출처 예솜 님

https://youtu.be/fWshmcF576c?feature=shared
Vote
Comment
Share
Beun Paez
05/21/2024 1:19:08 PM
https://youtu.be/vzaXkuf-704
Vote
Comment
Share
Boeunxlife
05/21/2024 1:19:06 PM
https://youtu.be/i-zBAIuBEEk
Vote
Comment
Share
Boeunxlife
05/21/2024 1:17:42 PM

Vote
Comment
Share
Beun Paez
05/21/2024 1:17:39 PM

Vote
Comment
Share
BoeunReina
05/21/2024 1:07:22 PM
https://youtu.be/iO4pXVf0PeI
Vote
Comment
Share
BoeunReina
05/21/2024 1:06:36 PM

Vote
Comment
Share
Mariana Paez
05/21/2024 1:05:53 PM

Vote
Comment
Share
BoeunBae
05/21/2024 1:03:17 PM
https://youtu.be/_5bZqcKZM2Y
Vote
Comment
Share
BoeunBae
05/21/2024 1:01:13 PM

Vote
Comment
Share
Mariana Paez
05/21/2024 1:00:48 PM
https://youtu.be/2HL0mFfCRm8
Vote
Comment
Share
박보은❤️
05/21/2024 12:58:14 PM
https://youtu.be/lrZveLRW91o
Vote
Comment
Share
AdryB
05/21/2024 12:58:12 PM
https://youtu.be/ycrL_4MUVtc
Vote
Comment
Share
AdryB
05/21/2024 12:57:35 PM

Vote
Comment
Share
박보은❤️
05/21/2024 12:57:32 PM

Vote
Comment
Share
Boeun1108
05/21/2024 12:21:33 PM
https://youtu.be/Du3TkDPgnpI
Vote
Comment
Share
Ada Fen
05/21/2024 12:21:24 PM
https://youtu.be/h20q9AL6aNk
Vote
Comment
Share
Ada Fen
05/21/2024 12:20:32 PM

Vote
Comment
Share
Boeun1108
05/21/2024 12:20:31 PM

Vote
Comment
Share
Boeunation
05/21/2024 12:06:08 PM
https://youtu.be/Re2an4fd2mo
Vote
Comment
Share
Faerie Boeun
05/21/2024 12:06:01 PM
https://youtu.be/w-jgmbthG5s

Vote
Comment
Share
Boeunation
05/21/2024 12:05:23 PM

Vote
Comment
Share
Faerie Boeun
05/21/2024 12:05:15 PM

Vote
Comment
Share
Stan Boeun
05/21/2024 11:53:12 AM
https://youtu.be/ATB3NgPc3L0
Vote
Comment
Share
Gabryv
05/21/2024 11:52:54 AM
https://youtu.be/iFF4TCVcTGM?si=NWKq08Hn2tXBKtTi
Vote
Comment
Share
Gabryv
05/21/2024 11:51:46 AM

Vote
Comment
Share
Stan Boeun
05/21/2024 11:51:45 AM

Vote
Comment
Share
QueenBooeun
05/21/2024 11:39:40 AM
https://youtu.be/VyF_dKr4Ezw?si=64UxKUHmeTAzwqsW
Vote
Comment
Share
QueenBooeun
05/21/2024 11:38:57 AM

Vote
Comment
Share
BoeunGoat
05/21/2024 11:34:35 AM
https://youtu.be/qLMmMTNgS20
Vote
Comment
Share
BoeunGoat
05/21/2024 11:34:03 AM

Vote
Comment
Share
Nirvana
05/21/2024 11:30:07 AM
https://youtu.be/6eReQd2GRps
Vote
Comment
Share
Nirvana
05/21/2024 11:29:36 AM

Vote
Comment
Share
Boeunxever
05/21/2024 11:23:27 AM
https://youtu.be/UvL9iMWszAI?si=FD4XTS3W70x2aeom
Vote
Comment
Share
Señorita Boeun
05/21/2024 11:23:15 AM
https://youtu.be/NrnvHn5-SJs?si=2DL5vvpVq0qDAy8o
Vote
Comment
Share
Boeunxever
05/21/2024 11:22:24 AM

Vote
Comment
Share
Señorita Boeun
05/21/2024 11:22:16 AM

Vote
Comment
Share
Boeuni
05/21/2024 11:08:36 AM
https://youtu.be/mS0NGIL2Lak
Vote
Comment
Share
Boeunxo
05/21/2024 11:08:13 AM
https://youtu.be/QeFywGZv8sg
Vote
Comment
Share
Boeuni
05/21/2024 11:07:59 AM

Vote
Comment
Share
Boeunxo
05/21/2024 11:06:26 AM

Vote
Comment
Share
G.I Park
05/21/2024 10:52:25 AM
https://youtu.be/2ggEancO-So
Vote
Comment
Share
G.I Park
05/21/2024 10:51:14 AM

Vote
Comment
Share
Beauty Boeun
05/21/2024 10:50:58 AM

https://youtu.be/q4BaB-oj13A
Vote
Comment
Share
Boeun Only
05/21/2024 10:50:54 AM
https://youtu.be/PutPuodzK3o
Vote
Comment
Share
Boeun Only
05/21/2024 10:50:08 AM

Vote
Comment
Share
Beauty Boeun
05/21/2024 10:50:04 AM

Vote
Comment
Share
schedule2024. 5. 21. Tue
2024. 5.
SunMonTueWedThuFriSat
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31