Ayden_EPEX
Ayden_EPEX
Ayden_EPEX
Ayden_EPEXAydenEPEX
Ayden_EPEXcommunity
ꪔ̤̫ ❀
04/17/2024 11:11:07 PM
https://youtu.be/Oe6MS6oWokg?si=o59Se6HWNfF6jDo3
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
04/15/2024 11:24:40 PM
https://youtu.be/ecZslbCI8fE?si=LYU3u4nGaFHo9drm
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
04/10/2024 11:24:03 PM
https://youtu.be/Er-IH6txYhI?si=l4gvO2vJNT-XeFR4
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
04/01/2024 11:24:52 PM
https://youtu.be/3msEvdsbOio?si=o_IVB3GaCbQUT7bs
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
04/01/2024 11:24:35 PM
https://youtu.be/3msEvdsbOio?si=o_IVB3GaCbQUT7bs
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
04/01/2024 11:24:21 PM
https://youtu.be/3msEvdsbOio?si=o_IVB3GaCbQUT7bs
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
03/30/2024 1:24:49 AM
“ᴄᴏᴍᴇʙᴀᴄᴋ” 2024.04.09 6ᴘᴍ
ᴇᴘᴇx 1sᴛ ᴀʟʙᴜᴍ✨
소화(韶華) 1장 : 청춘 시절
(ʏᴏᴜᴛʜ ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ 1 : ʏᴏᴜᴛʜ ᴅᴀʏs)🌸
◇ 𝕤𝕔𝕙𝕖𝕕𝕦𝕝𝕖 ◇
𝟘𝟜.𝟘𝟠 ┈𝔻-𝟙 ꕀ 𝖣𝖺𝗇𝖼𝖾 𝖢𝗁𝖺𝗅𝗅𝖾𝗇𝗀𝖾 @11𝖯𝖬(𝖪𝖲𝖳)
𝟘𝟜.𝟘𝟡 ┈𝔻-𝔻𝔸𝕐 ꕀ 𝖬𝖵 𝖱𝖾𝗅𝖾𝖺𝗌𝖾 @𝟨𝖯𝖬(𝖪𝖲𝖳)
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈▫️
┈ ⧉ 𝖤𝖯𝖤𝖷 𝖬𝖵 ⧉ ┈
⟡ 𝟣𝗌𝗍 : “𝖫𝗈𝖼𝗄 𝖣𝗈𝗐𝗇” 𝖬/𝖵
┉ https://youtu.be/WG6obN0sHCI
⟡ 𝟤𝗇𝖽: “𝖣𝗈 𝟦 𝖬𝖾” 𝖬/𝖵
┉ https://youtu.be/ZsRY_UmS7bs
⟡ 𝟥𝗋𝖽: “학원歌(𝖠𝗇𝗍𝗁𝖾𝗆 𝗈𝖿 𝖳𝖾𝖾𝗇 𝖲𝗉𝗂𝗋𝗂𝗍)” 𝖬/𝖵
┉ https://youtu.be/hDmYoPRrq-0
⟡ 𝟦𝗍𝗁: “사랑歌(𝖧𝗒𝗆𝗇 𝗍𝗈 𝖫𝗈𝗏𝖾)” 𝖬/𝖵
┉ https://youtu.be/yRSdPSQiAME
⟡ 𝟧𝗍𝗁: “여우가 시집가는 날(𝖲𝖴𝖭𝖲𝖧𝖮𝖶𝖤𝖱)”𝖬/𝖵
┉ https://youtu.be/3KE-vyBaQJ4
⟡ 𝟨𝗍𝗁: “𝖥𝖴𝖫𝖫 𝖬𝖤𝖳𝖠𝖫 𝖩𝖠𝖢𝖪𝖤𝖳” 𝖬/𝖵
┉ http://youtu.be/zeSHnvnOfdM
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
03/21/2024 11:18:34 PM

에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
03/20/2024 11:24:50 PM

에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
03/20/2024 11:24:35 PM

에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
03/03/2024 9:00:29 PM
🎈𝖧𝖠𝖯𝖯𝖸 𝟣𝖮𝖮𝖮 𝖣𝖺𝗒𝗌 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝖤𝖯𝖤𝖷🎊✨

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈▫️
┈ ⧉ 𝖤𝖯𝖤𝖷 𝖬𝖵 ⧉ ┈
⟡ 𝟣𝗌𝗍 : “𝖫𝗈𝖼𝗄 𝖣𝗈𝗐𝗇” 𝖬/𝖵
┉ https://youtu.be/WG6obN0sHCI
⟡ 𝟤𝗇𝖽: “𝖣𝗈 𝟦 𝖬𝖾” 𝖬/𝖵
┉ https://youtu.be/ZsRY_UmS7bs
⟡ 𝟥𝗋𝖽: “학원歌(𝖠𝗇𝗍𝗁𝖾𝗆 𝗈𝖿 𝖳𝖾𝖾𝗇 𝖲𝗉𝗂𝗋𝗂𝗍)” 𝖬/𝖵
┉ https://youtu.be/hDmYoPRrq-0
⟡ 𝟦𝗍𝗁: “사랑歌(𝖧𝗒𝗆𝗇 𝗍𝗈 𝖫𝗈𝗏𝖾)” 𝖬/𝖵
┉ https://youtu.be/yRSdPSQiAME
⟡ 𝟧𝗍𝗁: “여우가 시집가는 날(𝖲𝖴𝖭𝖲𝖧𝖮𝖶𝖤𝖱)”𝖬/𝖵
┉ https://youtu.be/3KE-vyBaQJ4
⟡ 𝟨𝗍𝗁: “𝖥𝖴𝖫𝖫 𝖬𝖤𝖳𝖠𝖫 𝖩𝖠𝖢𝖪𝖤𝖳” 𝖬/𝖵
┉ http://youtu.be/zeSHnvnOfdM
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
02/21/2024 11:24:07 PM
https://youtu.be/b4AVx0DIWtM?si=Xwi5iBcKwBwlwr3x
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
02/15/2024 11:28:10 PM
https://youtu.be/8FjBj-dMY94?si=kDnZI7QnW7Pgs4y9
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
02/15/2024 11:27:42 PM
https://youtu.be/fDd7Jlgbjv8?si=R7GlnGRLJl9ziZgO
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
02/15/2024 11:26:12 PM
https://youtu.be/fDd7Jlgbjv8?si=R7GlnGRLJl9ziZgO
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
02/15/2024 11:25:56 PM
https://youtu.be/fDd7Jlgbjv8?si=R7GlnGRLJl9ziZgO
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
02/15/2024 11:25:41 PM
https://youtu.be/fDd7Jlgbjv8?si=R7GlnGRLJl9ziZgO
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
02/14/2024 11:27:39 PM
https://youtu.be/SWMCkHwncW0?si=EfZ1QEMTCdUqsFqV
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
02/14/2024 11:27:22 PM
https://youtu.be/SWMCkHwncW0?si=EfZ1QEMTCdUqsFqV
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
02/14/2024 11:27:05 PM
https://youtu.be/SWMCkHwncW0?si=EfZ1QEMTCdUqsFqV
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
02/01/2024 11:28:40 PM
https://youtu.be/nAdI2w6Tx-M?si=K7li7Rd6m42YT3Rg
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
01/26/2024 11:32:40 PM
https://youtu.be/8FjBj-dMY94?si=e7iNK-AEZJcmVWJd
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
01/26/2024 1:24:43 AM
https://youtu.be/SWMCkHwncW0?si=kJwyDm8cS8oxd5Sw
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
01/26/2024 1:24:33 AM
https://youtu.be/SWMCkHwncW0?si=kJwyDm8cS8oxd5Sw
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
01/26/2024 1:24:25 AM
https://youtu.be/SWMCkHwncW0?si=kJwyDm8cS8oxd5Sw
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
제니스YOONI
01/24/2024 11:26:28 PM
생일축하해요♡♡♡
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
01/24/2024 1:24:08 PM
https://www.youtube.com/live/S3nXJaZwLfM?si=l5dtiIc4DjoHqSMe
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
01/24/2024 1:44:41 AM
🎈𝖧𝖠𝖯𝖯𝖸 𝖠𝖸𝖣𝖤𝖭 𝖣𝖠𝖸💗✨

—ʙᴀɴɴᴇʀ 1

https://youtu.be/cKHHVEmeMqY?si=tU2sNwp1SrkRflDv
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
01/24/2024 1:44:32 AM
🎈𝖧𝖠𝖯𝖯𝖸 𝖠𝖸𝖣𝖤𝖭 𝖣𝖠𝖸💗✨

—ʙᴀɴɴᴇʀ 2

https://youtu.be/cKHHVEmeMqY?si=tU2sNwp1SrkRflDv
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
01/24/2024 1:44:21 AM
🎈𝖧𝖠𝖯𝖯𝖸 𝖠𝖸𝖣𝖤𝖭 𝖣𝖠𝖸💗✨

—ʙᴀɴɴᴇʀ 3

https://youtu.be/cKHHVEmeMqY?si=tU2sNwp1SrkRflDv
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
01/24/2024 1:24:21 AM

에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
01/13/2024 11:24:28 PM
✴︎ʟᴀɴɢᴜᴀɢᴇ (2/11)
… ᴅᴇғᴀᴜʟᴛ +150 (ᴛᴏᴛᴀʟ)
… ᴋᴏʀᴇᴀɴ ᴀᴛᴛᴇɴᴅᴀɴᴄᴇ sᴛᴀᴍᴘ ʟɪɴᴋ +50
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈▫️
◼︎◻︎ ɴᴇʜᴀɴɴ ◻︎◼︎
https://www.nehannn.com/artist-detail/1039.html
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈▫️
┈ ⧉ 𝖤𝖯𝖤𝖷 𝖬𝖵 ⧉ ┈
⟡ 𝟣𝗌𝗍 : “𝖫𝗈𝖼𝗄 𝖣𝗈𝗐𝗇” 𝖬/𝖵
┉ https://youtu.be/WG6obN0sHCI
⟡ 𝟤𝗇𝖽: “𝖣𝗈 𝟦 𝖬𝖾” 𝖬/𝖵
┉ https://youtu.be/ZsRY_UmS7bs
⟡ 𝟥𝗋𝖽: “학원歌(𝖠𝗇𝗍𝗁𝖾𝗆 𝗈𝖿 𝖳𝖾𝖾𝗇 𝖲𝗉𝗂𝗋𝗂𝗍)” 𝖬/𝖵
┉ https://youtu.be/hDmYoPRrq-0
⟡ 𝟦𝗍𝗁: “사랑歌(𝖧𝗒𝗆𝗇 𝗍𝗈 𝖫𝗈𝗏𝖾)” 𝖬/𝖵
┉ https://youtu.be/yRSdPSQiAME
⟡ 𝟧𝗍𝗁: “여우가 시집가는 날(𝖲𝖴𝖭𝖲𝖧𝖮𝖶𝖤𝖱)”𝖬/𝖵
┉ https://youtu.be/3KE-vyBaQJ4
⟡ 𝟨𝗍𝗁: “𝖥𝖴𝖫𝖫 𝖬𝖤𝖳𝖠𝖫 𝖩𝖠𝖢𝖪𝖤𝖳” 𝖬/𝖵
┉ http://youtu.be/zeSHnvnOfdM
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
권든
01/05/2024 10:09:14 PM

에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
권든
01/05/2024 10:08:38 PM

에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
01/01/2024 11:24:06 PM

에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
12/31/2023 11:24:49 PM
✨𝐻𝑎𝑝𝑝𝑦 𝑁𝑒𝑤 𝑌𝑒𝑎𝑟! 🐉✨
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
12/31/2023 11:24:33 PM

에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
12/28/2023 11:27:13 PM
https://youtu.be/8FjBj-dMY94?si=iNnVVAoNlyFjpz2d
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
12/28/2023 11:26:45 PM
https://youtu.be/rnQRAeMLcsM?si=C30T1s91YKMfjHAp
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
12/25/2023 6:24:47 PM

에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
12/23/2023 3:39:05 AM

에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
12/23/2023 3:38:34 AM
https://youtu.be/yo3Mcs1k5-Q?si=bv668OKt_RZCMEod
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
12/16/2023 8:42:28 PM
https://youtu.be/tlfFMdfgP6c?si=2fgZ_4aOu47Ejp-N
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
12/16/2023 8:42:14 PM
https://youtu.be/tlfFMdfgP6c?si=2fgZ_4aOu47Ejp-N
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
12/16/2023 8:42:04 PM
https://youtu.be/tlfFMdfgP6c?si=2fgZ_4aOu47Ejp-N
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
12/16/2023 8:24:44 PM
https://youtu.be/sp1_PCipaqY?si=DRZ0rbU3fxBMdRZG
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
12/15/2023 1:24:22 PM
—ʙᴀɴɴᴇʀ 1
🎈𝖧𝖺𝗉𝗉𝗒 69OO 𝖽𝖺𝗒𝗌 𝗐𝗂𝗍𝗁 𝖠𝖸𝖣𝖤𝖭✨

https://youtu.be/SWMCkHwncW0?si=zFmKvukw_8o3u-TG
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
12/15/2023 1:24:12 PM
https://youtu.be/SWMCkHwncW0?si=zFmKvukw_8o3u-TG
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
12/15/2023 1:24:03 PM
https://youtu.be/SWMCkHwncW0?si=zFmKvukw_8o3u-TG
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
ꪔ̤̫ ❀
12/13/2023 1:20:06 AM
https://youtu.be/sp1_PCipaqY?si=cShqey3ouYyzd5IW
에이든_EPEX
Vote
Comment
Share
schedule2024. 4. 23. Tue
2024. 4.
SunMonTueWedThuFriSat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30